[Ossm-members] Re: srpska stranica za prevod

Aleksandar Savić savica at mt.net.mk
Tue Feb 10 07:16:10 UTC 2004


Arangel Angov напиша:

>>
>
> Ја пратив страницата заедно со предлог за да го користиме нивниот GTK 
> речник со наша база уште пред едно пола година. Колку што се сеќавам, 
> апликацијата е објавена под GPL и тогаш имаше и .po датотеки у 
> пакетот. Значи ако некој има време: може да го преведе програмчето и 
> да ја користиме постоечката база на зборови за полесна локализација.
>
>

Јас ќе го преведам. Само некој нека ми даде точен линк каде и што треба 
да се преведе...-- 
Ïîðàêàòà å ñêåíèðàíà çà âèðóñè è îïñíà ñîäðæèíà,
âåðóâàìå äåêà ÷èñòà è áåçîïàñíà.
Ìàê Ìåäèóì

This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
Mak Medium

More information about the Ossm-members mailing list