[Ossm-members] nacionalna IT strategija

magdica sciambevska magdica at yahoo.com
Thu Nov 18 07:12:56 UTC 2004


Vo vrska so informaticka ili informaciska:
informaticka e pridavka izvedena od informatika, a
informaciska od informacija.
Pa sega videte dali e information, informacija ili
informatika.
A za Makraduli, toj ne znae i poosnovni raboti od
sopstveniot jazik, a ova e sepak malku poslozen
jazicen problem za nego. Ne mu zabelezuvajte,
verojatno tolku e kapacitetot.

Pozdrav


--- Gjoko Jovanovski <zlochko at on.net.mk> wrote:

> |Çîøòî „Êîìèñè¼à çà _Èíôîðìàòè÷êà_ òåõíîëîãè¼à“?
> |
> |Òîà òðåáà äà áèäå Information Technology âî ïðåâîä?
> Çîøòî íå „èíôîðìàöèñêè
> |òåõíîëîãèè“?
> |Íå ìè å ¼àñíî? Øòî å „èíôîðìàòè÷êà“? Íàóêà çà
> èíôîðìàöè¼à, AFAIK. Çíà÷è
> |èìà ñìèñëà äî íåêàäå?
> |Íåêî¼ øòî ïîâåêå çíàå çà îâà, å ìîæå äà ìå
> ïðîñâåòëè?
> |
> |Áëàãîäàðàì.
> 
> Âî òèå êîìèñèè, ïî÷íóâ༝è ñî ã-äèí Ìàêðàäóëè íåìààò
> äîâîëíî ñòðó÷íè ëóƒå,
> îñîáåíî íå ëèíãâèñòè.
> Áèòíà å ñóøòèíàòà.. òå. øòî ñàêàë àâòîðîò äà êàæå.
> :)))))))))))))))))))
> ROFLOL
> 
> Çëî÷êî.
> > _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
>
http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> 		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Meet the all-new My Yahoo! - Try it today! 
http://my.yahoo.com 
 
More information about the Ossm-members mailing list