Re: [Ossm-members] Превод: нови моменти

Никола Ваневски nvanevski at gmail.com
Tue Oct 26 08:21:00 UTC 2004


On Tue, 26 Oct 2004 09:50:40 +0200, Vasko Mitanov <vaskom at mail.com.mk> wrote:
> > > Failover
> >  Автоматско превземање.Или само превземање. (Добро, преземање :) :) ).
> 
> Надминување грешки.
  
Малку не ја „фаќа" смислата на самиот концепт на failover. Знаеме дека
се работи за преземање на сервисите на еден сервер од друг сервер кој
е во кластер со него, во случај на исфрлање на првиот од функција =
„преземање при испад". Така да, всушност, грешката е надмината, ама
тоа на никој начин не асоцира на кластерирање. Кога сме тука,
кластерирање=?

> 
> > > - failover domain
> >  ??? Молам цела реченица
> 
> Област на надминување грешки (или проблеми).
Ова веќе нема никаква врска со самата суштина. Колку што се разбирам
во кластери (а администрирав такви на Tru64), под failover domain се
подразбира кластер-групата на која failover сервисите се дефинирани.
Или, поинаку кажано, доколку во кластерот имаш 4 сервери, а mail
серверот е конфигуриран за failover само на два од нив, тогаш тие два
сервери се mail failover domain. Некако, „област на надминување
проблеми" не ми влегува во сликата.

> 
> > > - failover speed
> >   Брзина на превземање
> 
> Брзина на надминување грешки.
> 
> > > - failover seconds
> >  Секунди на превземање нема смисла. Време на превземање би било подобро.
> 
> Време на надминување грешки (секунди).
> 
> > > raw device, raw primary, raw shadow
> > > (бугарски: необработени устройства)
> >  Неподготвени уреди, неподготвен основен, неподготвен резервен.
> > („сенка"?) (бидејќи се работи за дискови, може уред=диск?)
> 
> Диск е само една од физичките изведби на уред за складирање податоци
> (постојат и стикови, ленти, смарт, сд, флеш карти...)
  Да, ама само кај дисковите можат да се користат претходно
необработени партиции. Тоа го прават базите на податоци заради
поставување на сопствени индексни структури на партициите. Никој
нормален нема да стави база на лента или стик.

> 
> Адекватен превод би бил "Необработен уред"
  ОК со мене.
> 
> > > Multicast
> > > употреба:
> > > - When Multicast is selected, Multicast IP Address is required
> >  Мултикаст е веќе нов поим. Не би знаел како да го преведам. Можеби
> > „делумен пренос"??? (ако Broadcast е целосен пренос...)
> 
> Повеќекорисничко адресирање?
  И Broadcast е повеќекорисничко, така да не ќе може да се направи
разлика. Односно, broadcast би било „ситекорисничко", во тој случај.
Се работи за адресирање само на определени ИП адреси во рангот, а не
на сите (дури не ни на подкласа, туку само на оние кои се декларирани
како членови на multicast група. Види Unix Network Programming,
Richard W. Stevens).


More information about the Ossm-members mailing list