[Ossm-members] Re: Подесувања

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Sun Jan 9 12:11:02 UTC 2005


On Sunday 09 January 2005 06:39, Игор Поповски wrote:
> Блаже Конески
> Речник на македонскиот јазик
> Скопје, 1965
>
> Том II (О-П)
> стр. 373
> поставка (мисла легната во основата на нешто, теза) postavka;
> поставките на марксизмот postavke marksizma;
> филозофски поставки filozofske postavke.
>
> Зборот не е измислен, но не сум сигурен дека може да се примени како
> превод во конкретниов случај.
Кај мене зборот е на стр. 372 (?!)

На истата страница ги има и зборовите:
*постави* I postaviti. 1. u narodnom i razgovornom jeziku obično стави, 
намести; споменикот го поставиле на лошо место; ...

*поставување* od поставува (се) postavljanje. 1. (ставање, наместување) 
поставување топ postavljanje topa; ... 
_(или во нашиов случај поставување на некој параметар во програмата...)
----------------------------------------------------------------------------------
Олга Мишеска Томиќ
Англиско - Македонски Речник
Скопје, 1994
стр. 618
*set*  поставува, става; мести, наместува; ...
----------------------------------------------------------------------------------
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Oxford, England, 2000
pg. 1169
*set*  
* verb (_setting_, set)
_CLOCK/MACHINE_| to prepare or arrange sth so that it is ready for use or in 
position: She set the camera on automatic
...
pg. 1171
*setting* _noun_ 4. a position at which the controls on a machine can be set, 
to set the speed, height, temperature, etc: The performance of the engine was 
tested at different settings.

----------------------------------------------------------------------------------
Значи можни варијанти на зборот setting(s): поставување, ставање, наместување, 
местење. (или?)

Поздрав Боби
More information about the Ossm-members mailing list