[Ossm-members] FireBird & Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Sun Feb 5 18:25:11 UTC 2006


On Friday 03 February 2006 20:00, Jovan Kostovski wrote:
> On 2/2/06, Dean Josevski <dean at integraeng.com.mk> wrote:
> > Пробав со tr(), со trUtf8(), пробав како што имав и за cp1251:
> > QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf8"));
> > QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf8"));
> > но упорно јавува прашалници наместо стрингот којшто го внесувам.
> >
> > Можи помош?
>
> Еве....
>
> main.cpp
>
> #include <qapplication.h>
> #include "formmain.h"
> #include "qtextcodec.h"
>
> int main( int argc, char ** argv )
> {
>
>
>   QApplication a( argc, argv );
>   QTextCodec *utfCodec = QTextCodec::codecForName("UTF-8");
>   QTextCodec::setCodecForTr(utfCodec);
>
>   FormMain w; // glavnata forma
>   w.show();
>
>  a.connect( &a, SIGNAL( lastWindowClosed() ), &a, SLOT( quit() ) );
>   return a.exec();
> }
>
>
> по ова се што сакаш да ти биде кирилица мораш да го поминеш со tr()
> пример:
>   QMessageBox::critical( 0, tr("КМ Визуелизација") ,
>   tr("Не можам да ја пронајдам конфигурациската датотека за боите на
> шемите:\n %1").arg(Path), tr("Во ред"));
>
> Поздрав, Чомбе

Исто е, како и она што јас го користам, а и исто се однесува, без разлика дали 
е UTF-8, или utf8.

Деан


More information about the Ossm-members mailing list