[Ossm-members] MySQL, Mandriva networking

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Sun Feb 5 20:02:46 UTC 2006


За време на дискусијава со базите, кирилицата и сл., спомнавме дека во 
Мандрива default e --skip-networking, за МySQL и затоа не може да се работи 
во мрежа.

Toa можело да се исклучи, а со тоа непречено да се работи во мрежа ако се 
коментира редот
MYSQLD_OPTIONS="--skip-networking"
во фајлот:
/etc/sysconfig/mysqld 

Поздрав,
Деан

P. S. И јас да бидам малку корисен. :)


More information about the Ossm-members mailing list