[Ossm-members] linux.net.mk заменик :)

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Sep 18 17:38:52 UTC 2007


Ме немаше едно 5-6 дена и linux.net.mk нема воопшто нови статии. Не ми е тешко 
да објавам нови, ама тешко е да бркам што се пропуштив да објавам. Затоа 
барам некој од помладите, Маки можеби? да објавува содржини кога јас нема да 
можам да го правам тоа, или паралелно.

Хостингот е за никаде, бавен е како пекол, исто и Друпалот е тиња, Илин најави 
дека ќе го среди, which's not gonna happen очигледно...само мали 
предупредувања за тие што би прифатиле да помагаат :)

Поздрав-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070918/bacaad5d/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list