[Ossm-members] linux.net.mk заменик :)

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Sep 18 21:13:07 UTC 2007


On Thursday 20 September 2007 07:58:50 Marko wrote:
> сега за сеа би можел јосип за
> промените во Арч репото да пише.

Нема потреба до толкави детали, некои по-општи вести...имам разработено 
шема :) ќе ти кажам. Некој нека му отвори сметка на Маки

поздрав

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070918/7cf741ae/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list