[Ossm-members] Прирачникот

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Sep 24 09:06:16 UTC 2007


On Monday 24 September 2007 02:01:27 Игор Поповски wrote:
> да не бидам обвинет
> за неконструктивна критика

Не, неконструктирвна критика би било „документот е за никаде како си можел да 
направиш вакво нешто“ :)

Твојот преглед/рецензија е супер, иако повеќе се однесува на текстот од 
www.makethemove.net (за кој можеше да се реагира уште кога го преведов 
пролетта) :) сите грешки ќе бидат поправени како што ти наведе затоа што ти 
досега даде најдобар увид на грешки и мислење за изгледот на документот.

Благодарам!

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070924/9659b916/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list