[Ossm-members] Прирачникот

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Sep 24 09:57:25 UTC 2007


On Monday 24 September 2007 11:50:36 Vladimir Stefanov wrote:
> Најдобро решение ти е да го погледне текстот некој лектор (било кој што
> завршил факултет Македонски јазик и литература).

Најди и јас ќе го испратам :)
Јас знам филолози, но ниту еден од нив не е по македонски (иако добро ја знаат 
граматиката и лексиката) и ниту еден од нив не е лектор.

Планираме следните верзии на прирачникот да бидат на поквалитетна хартија, со 
поквалитетен отпечаток, па ваквите коментари (како на Игор погоре) се од 
голема помош. Исто и Дамјан на ИРЦ даде некои предлози кои ќе бидат земени во 
предвид (еве за да не се дуплираат мислења: 
http://irclogger.softver.org.mk/lugola/2007/09/22/#15:46:38)

So lets polish it...

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070924/167aa30c/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list