[Ossm-members] Вики спам

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Jul 6 13:39:09 UTC 2008


On Sunday 06 July 2008 15:26:05 Jovan Kostovski wrote:
> Ако има многу спамери, може ли да се додаде модерација?
> Знам дека е глупо, али треба некако да се штитиме или пак
> само регистрирани корисници да пишуваат, а некој да ги
> препрочутува содржините и ако има нешто лошо да ги брише.

Модерација има од почетокот. После секоја нова додадена содржина одам да 
проверам што ставиле. Така што, веројатно само регистрација е решение. Ај да 
видиме нека кажат и другите за предлогот.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080706/33eb7130/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list