[Ossm-members] Вики спам

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Jul 6 18:06:13 UTC 2008


On Sunday 06 July 2008 20:08:52 Misa Popovik wrote:
> -1 ја очигледно имам проблеми да се разликувам од машини и ретко кога го 
> поминувам тестот ;-) што е и кул и не-кул во исто време! ;-)

Си правел Турингов? :)

Captcha или Регистрација? Јас сум за регистрација.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080706/9464fb1c/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list