[Ossm-members] Twitter преку SMS и Македонија

Aleksandar D. Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon May 19 16:49:08 UTC 2008


On Monday 19 May 2008 18:41:59 Jovan Kostovski wrote:
> Трикот е што СМСите одат по сигналните линкови во GSM мрежата, а сите
> оператори потпишуваат роаминг договори при меѓусебно поврзување.

Еј не знам дали ова е off-topic прашање, али може некој да ми каже како 
функционира тоа со од Скајп да праќаш пораки на Twitter-от? Тоа е нешто како 
бот некој или што? Пошто знам дека се додава во контактите и него му се пиши, 
па „тој“ објавува update.

Ама, кој е начинот на кој се покрева таков „бот“?

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080519/b27b0228/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list