[Ossm-members] клучни зборови во ОО.о

Damjan Dimitrioski damjandimitrioski at gmail.com
Thu Apr 23 12:54:29 UTC 2009


On Thu, 2009-04-23 at 14:52 +0200, Новица Наков wrote:
> 
> 
> знае ли некој дали и како може да се прави индекс на клучни зборови во ОО.о 
> или некој друг софтвер, онака како што има во книгите?
> 
> значи куцам некој текст и имам клучен збор „слободен софтвер“ на стр. 3, 4 и 8 
> и тоа автоматски да ми се генерира на крајот на документот?
> 
footer ?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20090423/3863799b/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list