[2s.mk-friends] изворен код во сопственост на јавна власт

Georgi Stanojevski glisha at gmail.com
Thu Nov 14 21:25:03 UTC 2013


2013/11/14 Misha Popovikj <popmisa at gmail.com>:

> Не сум сигурен кој ја предложил измената, но во Службен весник 148/2013 од

Министерство за Финансии.
http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=62dcbe84-5606-41ea-8ebc-4c66dc1a57ec

> кој гласи: „(6) Тендерската документација и договорот за јавна набавка на
> услуги за изработка и дизајнирање на софтверско решение за потребите на
> договорниот орган задолжително содржи одредба со која ќе се предвиди
> сопственост на договорниот орган врз изворниот код на софтверското решение.“
>
> Ова значи дека за сите софтверски решенија изработени за потребите на орган
> на јавна власт треба да биде достапен и изворниот код.

Јас разбирам дека јавниот орган ќе има сопственост врз изворниот код
на custom решенија, што е сигурно подобро од сега ако уопште се
почитува. Но и да се почитува ова воопшто не значи дека изворниот код
за тие custom софтверски решенија ќе биде и јавно достапен.

Во секој случај кој ќе следи на https://e-nabavki.gov.mk/ да се појави
некоја нова објава за изработка на софтвер да видиме како ќе се
одвива?

Еве примери од тековни огласи после промените, ги фаќа тој член или
не? Се си мислам дека не. :)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=175fadb6-80bc-4b3f-a34e-cf4eb68fed3f
Предмет на договорот за јавна набавка: Систем за видео надзор, ГПС -
уреди за монтажа и следење на возила и Систем за евиденција на работно
време

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieACPP.aspx?EntityId=5d040760-f4eb-4f1b-bc5d-95174c0e6289
Предмет на договорот за јавна набавка: Мултиплатформски систем за
колаборација за е- седница.

--
Glisha


More information about the Ossm-members mailing list