[Ossm-members] Проблеми со Nautilus во GNOME 2.24.1?

Vlado Peshov vlatkop at gmail.com
Tue Dec 2 17:34:08 UTC 2008


2008/12/2 Дамјан Георгиевски <penguinista at mail.net.mk>

> > Има ли некој не-Ubuntu дистрибуција со инсталиран GNOME 2.24.1?
> >
> > Ако има или ако може да инсталира, ми треба да се тестира нешто мн
> > едноставно. Дали работи copy-paste на датотеки, папки со користење на
> > Nautilus?
>
> ова го пробав ја, и  испаѓа дека проблемот сепак е до македонскиот превод
> на
> Gnome, т.е. nautilus.
>
> фајлот е тука
> http://l10n.gnome.org/POT/nautilus.gnome-2-24/nautilus.gnome-2-24.mk.po
> ама никој не може да види што точно не е во ред со него.
>

Претпоставка:

#. Translators: date_modified - mtime, the last time file contents were
changed
#. date_changed  - ctime, the last time file meta-information changed
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values
"
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\",
\"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Листа на наслови под икона во икона прегледот и работната површина. Бројот
"
"на покажаните наслови зависи од степенот на зумирање. Можни вредности  се:
"
"\"големина\", \"тип\", \"датум на промена\", \"датум на измена\", \"датум
на "
"отварање\", \"сопственик\", \"група\", \"овластувања\", октални_пермисии и
"
"\"mime_type\""

#. TRANSLATORS: don't translate the zoom levels between quotes
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by
"
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
"form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given "
"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of
"
"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified
"
"zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without any specified "
"zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all
"
"other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - "
"shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - "
"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do
"
"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: "
"smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%),
"
"larger (200%), largest (400%)"
msgstr ""
"Низа од знаци која одредува како деловите од предолгите имиња на датотеки
ќе "
"бидат заменети со кратенки, во зависност од нивото на зумирање. Секој од "
"записите во листата е во форма „Ниво на зумирање:Цел број". За секое "
"одредено ниво на зумирање, ако дадениот цел број е поголем од 0, името на "
"датотеката нема да го премине дадениот број на линии. Ако целиот број е 0 "
"или помал, нема да има лимит за одреденото ниво на зумирање. Може да се "
"користи и стандардниот запис од формата „Цел број", без одредување на ниво
"
"на зумирање. Тоа го дефинира максималниот број на линии за сите нивоа на "
"зумирање. Примери: 0 - секогаш прикажувај ги предолгите имиња на датотеки;
3 "
"- скрати ги имињата на датотеките ако преминат повеќе од 3 линии;
најмало:5, "
"најмало:4,0 - скрати ги имињата ако надминат пет линии за нивото на
зумирање "
"„најмало". Скрати ги имињата ако надминат четири линии за нивото „помало".
"
"Не ги скратувај имињата за другите нивоа на зумирање. Достапни нивоа за "
"зумирање: најмало (33%), помало (50%), мало (66%), стандардно (100%),
големо "
"(150%), поголемо (200%), најголемо (400%)"

Вториот стринг дефинитивно има грешка, а за првиот можеби би требало да си
останат во оригинал: size, type, date_modified и останатите во низата.
Во секој случај вакви преводи видов и на други места(посебно да се поминат
оние зборови што се одделени со „_") и мое мислење е дека тие треба да се во
оригинал.
Немам можност да го пробам во моментов али можда ова е проблемот, или еден
од проблемите. Инаку генерирање на .mo поминува без грешки.

Поздрав
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20081202/bea52385/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list